บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน 026 258 000
ศูนย์บริการ 028 008 000

ซีพีเอฟได้จำแนกธุรกิจตามประเภทของสินค้าออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) 2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (Farm) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์พื้นฐาน และ 3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์กึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน
รกิจของซีพีเอฟแบ่งออกเป็น 2 สายธุรกิจหลัก คือ 1) สายธุรกิจสัตว์บก (Livestock Business Line) มีผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มของไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร และเป็ด และ 2) สายธุรกิจสัตว์น้ำ (Aquatic Business Line) โดยมีผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มของกุ้ง และปลา

Service quality

0%

Rating

00/5

ความคิดเห็น

0

Visits

1826


ลงความคิดเห็นของคุณ

250 ตัวอักษรที่เหลืออยู่

Rating of บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ´s customer service

Are you satisfied with บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)´s customer service?