บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)

สำนักงานบริการ 026 207 120

โดย MBK ได้จดทะเบียนแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำกัดชื่อว่า “บริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)”เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 และได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกครั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2539 ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “MBK - PD” โดยเริ่มมีการซื้อขาย หุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2539ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอ็ม บี เค ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” และเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ อีกครั้งจาก “บริษัท เอ็ม บี เค ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ” “MBK” และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จาก “MBK - PD” เป็น “MBK” จนถึงปัจจุบัน

Service quality

0%

Rating

00/5

ความคิดเห็น

0

Visits

1709


ลงความคิดเห็นของคุณ

250 ตัวอักษรที่เหลืออยู่

Rating of บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ´s customer service

Are you satisfied with บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)´s customer service?